Formuláre GDPR

Vážený zákazník,

AGATA S.A., vlastník siete obchodov s nábytkom Agata a vlastník internetového obchodu www.agatanabytok.sk, vynakladá maximálne úsilie na ochranu súkromia ľudí využívajúcich jej služby. Aby sme sa o Vaše údaje mohli riadne starať, zaviedli sme na stránke www.agatanabytok.sk ďalšie riešenia umožňujúce realizáciu Vašich práv podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR).

V prvom rade by sme Vás chceli informovať, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov z našej strany máte nasledovné právo:

Právo odvolať súhlas

Máte právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám udelili pri nákupoch v internetovom obchode www.agatanabytok.sk, založení účtu v tomto obchode a prihlásení sa na odber noviniek. Odvolanie súhlasu je účinné od momentu odvolania súhlasu, t.j. nemá vplyv na spracúvanie, ktoré v súlade so zákonom vykonávame pred jeho odvolaním.

Odvolanie súhlasu nemá pre Vás žiadne negatívne dôsledky. Môže Vám to však zabrániť v ďalšom využívaní služieb, ktoré sme Vám poskytli na základe Vášho súhlasu (napr. zasielanie informácií o nových akciách).

Ak teda od nás nechcete dostávať marketingové informácie (t.j. informácie o prebiehajúcich akciách, nových produktoch), stačí odvolať svoj súhlas odhlásením sa tu z newslettera, alebo vymazať súhlas udelený na Vami zriadenom účte na stránke www.agatnabytok.sk.
 
Nezabudnite, že z technických dôvodov vždy potrebujeme minimálne 72 hodín na aktualizáciu nastavení, ktoré ste si vybrali v našich systémoch. Preto sa môže stať, že od nás dostanete počas aktualizácie systému (počas týchto 72 hodín) e-mail alebo SMS, z ktorej ste sa odhlásili.

Okrem toho sme vytvorili špeciálny formulár, pomocou ktorého si môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom - Právny základ - čl. 15 GDPR

Máte právo získať od nás potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo: 

  • získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanej dobe uchovávania Vašich údajov alebo kritériách na určenie tejto doby, o Vašich právach podľa GDPR a práve podať sťažnosť dozornému orgánu na zdroj týchto údajov, na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a na bezpečnostné opatrenia používané v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európsku úniu; 
  • získať prístup k svojim osobným údajom. Prístup k pridaným údajom treba chápať ako napríklad získanie kópie všetkých vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.


Právo na prístup k údajom si môžete uplatniť vyplnením formulára. Vo formulári vyberte právo na prístup k údajom, ako právo, ktoré chcete využiť, a aby ste nám pomohli identifikovať Vás a Vaše údaje, uveďte, aký vzťah s nami máte (kto ste).

Právo na opravu údajov - Právny základ: čl. 16 GDPR

Máte právo na opravu a doplnenie Vami poskytnutých osobných údajov. Môžete to urobiť sami, pokiaľ máte účet v internetovom obchode www.agatanabytok.sk, úpravou svojho profilu. Ak nemáte účet, máte právo nás požiadať o opravu týchto údajov (ak sú nesprávne) a ich doplnenie (ak sú neúplné). Žiadosť o opravu údajov nám môžete podať prostredníctvom formulára, pričom ako právo, ktoré chcete využiť, vyberiete právo na opravu údajov. Ak môžete, nezabudnite nám uviesť, aké vzťahy s nami máte (kto ste), aby bola Vaša žiadosť vybavená rýchlejšie. Pokiaľ ide o právo na opravu údajov, je mimoriadne dôležité uviesť v časti „doplňujúce informácie k žiadosti a pripomienky týkajúce sa žiadosti“ existujúce údaje, ktoré sa majú opraviť, a nové údaje, ktoré majú nahradiť (opraviť) existujúce údaje.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) - Právny základ: čl. 17 GDPR

Máte právo požadovať, aby sme vymazali všetky alebo niektoré Vaše osobné údaje a my sme povinní ich vymazať za jednej z nižšie opísaných okolností. Túto žiadosť môžete odoslať prostredníctvom formulára, pričom vyberiete možnosť práva na vymazanie údajov („byť zabudnutým“). Okolnosti, ktoré nás zaväzujú vymazať Vaše údaje:

Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované.

Takýmto účelom (v prípade spoločnosti AGATA S.A.) je okrem iného uchovávanie údajov po dobu, počas ktorej si môžete uplatniť spor (vrátane reklamácie), alebo po dobu, počas ktorej Vám priamo vyplýva povinnosť týkajúca sa uchovávania Vašich údajov súvisiacich s poukážkami, t.j. s faktúrami, objednávkami a inými podobnými dokumentmi vyplývajúca so zákonných ustanovení. Relevantné sú pritom osobitne zákonom stanovené povinnosti o uchovávaní osobných údajov vyplývajúce zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ktoré ukladajú lehotu uchovávania až desať rokov. Až po uplynutí tejto doby môžu byť údaje vymazané nami alebo na Vašu žiadosť. Ak sa domnievate, že účel spracovania Vašich údajov skončil, môžete požiadať o ich odstránenie.

Odvolali ste svoj súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracúvané na základe tohto súhlasu. 

Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje na základe vašej objednávky. Súhlas je predpokladom, ktorý legalizuje prijímanie od nás e-mailom a telefonicky (cez SMS), informácií o nových akciách a produktoch, ako aj iných nami realizovaných marketingových aktivitách. Súhlasy zbierame pri nákupoch v internetovom obchode, vytvorení účtu v internetovom obchode, prihlásení sa na odber noviniek. Ak ste svoj súhlas odvolali, môžete tiež požiadať o vymazanie údajov, ktoré ste poskytli pri udelení súhlasu. 

Namietali ste proti používaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou AGATA S.A. na marketingové účely. 

Ak nám poskytnete súhlas, spracúvame Vaše údaje na marketingové účely. Námietku môžete podať kedykoľvek. Viac o tom pri práve námietať. Ak ste vzniesli námietku, môžete tiež požiadať o vymazanie údajov (ktoré poskytnete pri udelení súhlasu).

Vaše osobné údaje sú spracúvané nezákonne. 

Dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov je našou najvyššou prioritou. Ak sa však domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie týchto údajov s uvedením, aké ustanovenia sme porušili alebo ako je naše spracovanie Vašich osobných údajov nezákonné. Toto budú pre nás kľúčové informácie, ktoré nám umožnia v budúcnosti opraviť prípadné chyby. 

Pri uplatnení práva na vymazanie údajov prostredníctvom formulára v časti „doplňujúce informácie k žiadosti a pripomienky k žiadosti“ uveďte, ak je to možné, v súvislosti s akou okolnosťou žiadate o vymazanie údajov.

Právo na obmedzenie spracovania údajov - Právny základ: čl. 18 GDPR

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade odoslania takejto žiadosti nebudeme môcť s Vašimi osobnými údajmi vykonávať žiadne činnosti, okrem ich uchovávania, čo znamená nemožnosť prístupu k Vášmu účtu, ťažkosti pri nákupe, ako aj neposielanie informácií, vrátane marketingových. O obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov môžete požiadať prostredníctvom príslušného formulára, pričom si vyberieteprávo na obmedzenie spracúvania v nasledujúcich prípadoch: 

  • keď spochybníte správnosť svojich osobných údajov – potom ich spracúvanie obmedzíme na dobu nevyhnutnú na overenie správnosti vašich údajov; 
  • keď je spracúvanie Vašich údajov nezákonné – a Vy namiesto vymazania údajov žiadate o obmedzenie ich spracúvania; 
  • keď vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili alebo použili, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov; 
  • keď ste namietali proti používaniu Vašich údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti AGATAS.A. – potom obmedzenie trvá na čas potrebný na zváženie, či vzhľadom na Vašu osobitnú situáciu ochrana Vašich záujmov, práv a slobôd prevažuje nad záujmami, ktoré sledujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov. 


Pri uplatnení práva na obmedzenie spracúvania prostredníctvom formulára v časti „doplňujúce informácie k žiadosti a pripomienky k žiadosti“ uveďte prípad, v súvislosti s ktorým požadujete obmedzenie spracúvania údajov.

Právo na prenos údajov - Právny základ: čl. 20 GDPR

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a následne ich zaslať inému správcovi osobných údajov podľa Vášho výberu. Máte tiež právo požadovať, aby sme osobné údaje zasielali priamo takému inému správcovi, ak je to technicky možné. Túto žiadosť môžete odoslať prostredníctvom formulára, pričom vyberiete možnosť práva na prenos údajov

Vaše osobné údaje zašleme okrem iného vo forme súboru uloženého v niektorom z bežne používaných strojovo čitateľných formátov, ako napr. csv alebo xml. Používanie takéhoto formátu by malo umožniť odoslanie údajov inému správcovi osobných údajov. 

Pri uplatnení práva na prenos údajov prostredníctvom formulára v časti „dodatočné informácie upresňujúce žiadosť a pripomienky k žiadosti“ uveďte údaje správcu, ktorému máme Vami poskytnuté osobné údaje poskytnúť.

Právo namietať proti používaniu údajov - Právny základ: čl. 21 GDPR

Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu Vašich osobných údajov na účely súvisiace s priamym marketingom našich produktov a služieb (informácie o nových akciách a produktoch, ako aj iných nami realizovaných marketingových aktivítách zaslaných e-mailom alebo SMS). Námietka nemá za následok vymazanie údajov, ale iba zastavenie ich používania na marketingové účely.

Právo na prístup k údajom si môžete uplatniť vyplnením formulára. Vo formulári vyberte právo namietať ako právo, ktoré chcete uplatniť.

Právo nebyť predmetom rozhodnutí založených výlučne na automatizovanom spracovaní - Právny základ: čl. 22 GDPR

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás podobným spôsobom významne dotýka. Vyššie uvedené právne účinky je potrebné chápať ako vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu, napríklad zmluvy. Takýmto profilovaním teda môže byť napríklad poskytnutie alebo odmietnutie poskytnutia úveru, uplatnenie zvýšených bezpečnostných opatrení, automatické odpojenie telefónneho čísla v dôsledku nezaplatenia telefónneho účtu načas a pod. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, neprijímame rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a preto nevidíme žiadne dôvody na podanie tejto žiadosti. Ak však nesúhlasíte s naším názorom, môžete podať relevantnú žiadosť vyplnením formulára. Vo formulári si ako právo, ktoré chcete uplatniť, vyberte právo nepodliehať rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní.

Kedy splníme vašu požiadavku?

Ak sa na nás obrátite s niektorou z vyššie uvedených žiadostí (to sa nevzťahuje na právo odvolať súhlas prostredníctvom možnosti odhlásenia sa z odberu newslettera alebo prostredníctvom zmien v užívateľskom účte na stránke www.agatanabytok.sk) napr. formulára alebo kontaktovaním e-mailom na adresu kontakt@agatanabytok.sk, o splnení alebo odmietnutí vyhovieť žiadosti Vás budeme bezodkladne informovať, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak sa ukáže, že vzhľadom na zložitosť Vašej žiadosti alebo množstvo žiadostí nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť do mesiaca, vyhovieme jej v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov s tým, že Vás budeme vopred informovať o zamýšľanom predĺžení termínu.