Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Internetového obchodu www.agatanabytok.sk platné od 08.04.2024 r.
I. Vymedzenie pojmov používaných v Obchodných podmienkach 

 1. Internetový obchod alebo Obchod – online služba v usporiadaní obchodu (systém výmeny informácií a výberu na diaľku, a nákup tovaru alebo služieb) dostupná na adrese https://www.agatanabytok.sk, prostredníctvom ktorej môže zákazník najmä zadávať objednávky. 

 2. Predávajúci – AGATA S.A., so sídlom v Poľsku, Katovice (PSČ: 40-203), Aleja Roździeńskiego 93, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra Okresným súdom Katovice – Východ v Katoviciach (Poľsko), VIII Obchodný senát Národného súdneho registra pod číslom: KRS 0000037615; IČO: 272241916; IČ DPH PL634-019-74-76, základné imanie 15 000 000 PLN zaplatené vcelku, e-mailová adresa: kontakt@agatanabytok.sk, telefónne číslo: +48 02 332 15 800. 

 3. Zákazník – fyzická osoba (plnoletá), právnická osoba alebo organizačná zložka právnickej osoby, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej právne predpisy výslovne priznávajú právnu spôsobilosť, a ktorá zadáva objednávku v obchode. 

 4. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

 5. Tovar a služby – produkty a služby prezentované a ponúkané v internetovom obchode predávajúcim. 

 6. Doplnkové služby – služby prezentované v internetovom obchode, ktoré je možné zakúpiť samostatne u partnerov predávajúceho. 

 7. Účet – osobný administračný a informačný panel zákazníka v internetovom obchode, vytvorený automaticky v dôsledku riadnej registrácie, kde sa zhromažďujú a ukladajú údaje, najmä o ním zadaných objednávkach a údajoch poskytnutých pri registrácii. 

 8. Registrácia – založenie účtu v internetovom obchode zákazníkom. 

 9. Nákupný košík – systémový nástroj (funkcionalita), ktorý zákazníkom uľahčuje nakupovanie v internetovom obchode, najmä umožňuje zhromažďovanie vybraných ponúk na jednom mieste za účelom zadania kolektívnej objednávky. Košík sa vytvorí automaticky ako výsledok "kliknutia" na možnosť "Pridať do košíka" aspoň jedného produktu. 

 10. Objednávka – vyhlásenie o vôli zákazníka, zamerané priamo na uzavretie kúpnej zmluvy, s uvedením najmä druhu a počtu tovaru. 

 11. Zmluva – zmluva o predaji tovaru alebo služby v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvorenej medzi spoločnosťou Agata S.A. a zákazníkom, uzatvorenej na diaľku, prostredníctvom internetového obchodu. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Agata S.A. s kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania. 

 12. Newsletter – elektronická e-mailová distribučná služba poskytovaná spoločnosťou Agata S.A. prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje svojim používateľom prijímať marketingový obsah od spoločnosti Agata S.A., najmä obsahujúci informácie o nových produktoch a akciách v internetovom obchode. 

 13. Kuriérske spoločnosti

  • DPD Polska Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Mineralna 5, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom: KRS 0000028368, DIČ 526-020-41-10. 
  • Zadbano S.A. so sídlom vo Varšave, ul. Wał Miedzeszyński 251, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Varšava vo Varšave, XIV obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom: KRS 0000904242, DIČ 5222969098.
 14. Pracovné dni – dni od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov na Slovensku. 

 15. TrustMate – spoločnosť TrustMate S.A. so sídlom vo Vroclave, ul. Bartoszowicka 3, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Vroclav vo Vroclave, VI obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom: KRS 0000737597, DIČ 897-185-43-93; spoločnosť zabezpečujúca proces zbierania a zobrazovania recenzií o predávajúcom, o internetovom obchode, o produktoch zakúpených zákazníkom.


II. Všeobecné ustanovenia 

 1. Internetový obchod prevádzkuje a spravuje predávajúci (aj v rozsahu osobných údajov). 

 1. Účelom prevádzkovania obchodu je umožniť zákazníkom oboznámiť sa s tovarom a službami ponúkanými predávajúcim, vrátane ich cien a dostupnosti, a uzatvárať kúpne zmluvy na diaľku na tovar a služby. 

 1. Tieto obchodné podmienky vymedzujú pravidlá pre predávajúceho pri predaji tovaru a služieb prostriedkami komunikácie na diaľku v podobe internetového obchodu, ako aj pravidlá používania internetového obchodu zákazníkmi a ďalšie funkcie sprístupnené prostredníctvom internetového obchodu (služby poskytované elektronicky, uvedené v týchto obchodných podmienkach). 

 1. V rozsahu poskytovania služieb elektronickými prostriedkami sú tieto obchodné podmienky obchodnými podmienkami v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

 1. Používanie internetového obchodu je možné za predpokladu, že teleinformačný systém zákazníka spĺňa nasledujúce minimálne technické požiadavky: počítač alebo mobilné zariadenie s prístupom na internet (s procesorom min. 800MHz; 512MB RAM; grafická karta a obrazovka podporujúce rozlíšenie 800x600 a 56 farieb); Internet Explorer verzie 10 alebo novšej alebo najnovšie verzie prehliadačov (vrátane mobilných): Chrome, Firefox, Opera, Safari s povoleným JavaScriptom; mať aktuálne, aktívne a správne nakonfigurované e-mailové konto; schopnosť čítať súbory vo formáte Portable Document Format (pdf). 

 1. Zákazník môže kedykoľvek získať prístup k aktuálnej verzii týchto obchodných podmienok na adrese https://www.agatanabytok.sk/obchodne-podmienky a prostredníctvom internetového odkazu (linku) umiestneného na hlavnej stránke obchodu, ako aj kedykoľvek si ho vytlačiť. 


III. Informácie o tovare, službách a cenách 

 1. Informácie o tovare a službách ponúkaných internetovým obchodom na predaj sú zverejnené na webovej stránke www.agatanabytok.sk. Tieto informácie sú uvedené spolu s informáciami o vlastnostiach a cenách tovarov a služieb. Fotografie a popisy tovaru umiestneného v internetovom obchode podliehajú technickým obmedzeniam a sú určené len na to, aby umožnili zákazníkovi vytvoriť si všeobecnú predstavu o vlastnostiach, vzhľade a parametroch tovaru. Najmä vzhľad tovaru na fotografiách prezentovaných v obchode sa môže líšiť od vzhľadu tovaru, čo môže vyplývať napríklad z nastavení monitora, svetelných podmienok alebo obmedzení fotografií. Okrem toho technický popis tovaru môže obsahovať zjednodušenia súvisiace s jeho transformáciou na čitateľnú verziu a primerané účelu jeho umiestnenia v internetovom obchode. Aby sa predišlo pochybnostiam, toto ustanovenie nemá za následok obmedzenie zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. 

 1. Ponúkané na predaj prostredníctvom Internetového obchodu sú len tovary, ktoré sú označené tlačidlom "PRIDAŤ DO KOŠÍKA", služby súvisiace s takto označeným tovarom. 

 1. Okrem informácií o tovare a službách ponúkaných na predaj na stránke www.agatanabytok.sk sú zverejnené informácie o tovaroch:  

a. ktoré v súčasnosti nie sú dostupné prostredníctvom internetového obchodu, ale tento stav sa môže v budúcnosti zmeniť – popisy tohto tovaru zahŕňajú označenie "PRODUKT NIE JE K DISPOZÍCII ONLINE", 

b. ktoré už nie sú dostupné prostredníctvom internetového obchodu a už nebudú k dispozícii v budúcnosti – popisy tohto tovaru zahŕňajú označenie "ARCHÍVNY TOVAR". 

 1. Ceny tovarov a služieb sú zahrnuté v popise tovarov a služieb. 

 1. Všetky ceny tovarov a služieb zverejnené na webovej stránke obchodu sú uvedené v eurách a zahŕňajú daň (DPH) v sadzbe zodpovedajúcej platným právnym predpisom o dani (DPH) na Slovensku.  

 1. Doprava je ponúkaná len na Slovensko. Náklady na dopravu na Slovensko sú uvedené osobitne pre každú objednávku v košíku (určené automaticky na základe informácií uvedených na stránke "Doručenie objednávky v internetovom obchode" v záložke "Cena dopravy". Stránka je dostupná na adrese www.agatanabytok.sk/dorucenie). 

 1. Internetový obchod môže vykonať zmeny v popisoch a cenách tovaru a služieb. Vyššie uvedené právo nemá vplyv na ceny tovaru objednané pred dátumom zmeny. 

 1. Predávajúci je povinný predávať tovar bez vád. Akékoľvek vady tovaru (vrátane tých, ktoré predstavujú predpoklad pre zníženie ceny) sú jasne popísané. 

 1. Informácie o existencii a obsahu záruky a popredajných (doplnkových) služieb a spôsobe ich realizácie – ak existujú – sú uvedené v popise tovaru.

IV. Objednávky 

 1. Zmluvnými stranami zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu sú predávajúci a zákazník. 

 2. Objednávky zákazníkov sú akceptované iba webovou stránkou internetového obchodu (v doméne https://www.agatanabytok.sk) po absolvovaní celého postupu zadania objednávky. 

 3. Objednávky je možné zadávať počas obdobia dostupnosti webovej stránky obchodu (spravidla 7 dní v týždni a 24 hodín denne, avšak z dôvodu technických obmedzení predávajúci nezaručuje stálu dostupnosť webovej stránky obchodu). 

 4. Zmluva o predaji tovaru a služieb sa uzatvára v slovenskom jazyku. 

 5. Prostredníctvom internetového obchodu môže zákazník uskutočniť jednorazový nákup tovaru alebo služieb v maloobchodnom množstve, t.j. nie viac ako 50 kusov jedného produktu. Jednorazový nákup vyššieho počtu kusov jedného produktu ako je uvedené vyššie si vyžaduje kontakt so zákazníckou podporou. 

 6. Zmluva o predaji tovaru je uzatvorená v okamihu, keď zákazník po absolvovaní celého postupu zadá objednávku (t.j. klikne na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“), čo znamená, že prijal ponuku predávajúceho predloženú prostredníctvom obchodu. V tomto okamihu je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a zákazníkom právne záväzná. 

 7. Fakturačné údaje, ktoré uviedol zákazník pri objednávke tovaru nemožno dodatočne meniť.


V. Postup pri zadávaní objednávky tovaru 

 1. Zákazník si vyberie tovar a jeho množstvo kliknutím na tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA". V okne "Košík" sa zobrazuje počet vybraných tovarov v košíku, ich jednotková cena, hodnota a celková hodnota celej objednávky.

 1. Opakovaním vyššie uvedeného postupu môže zákazník pridať ďalší tovar do košíka alebo zvýšiť ich počet. Predávajúci si vyhradzuje právo na obmedzenie určitého počtu kusov tovaru na jeden nákup. Obmedzenie bude zaznamenané pri jednotlivom tovare.

 1. Zákazník si môže skontrolovať obsah svojho košíka kliknutím na tlačidlo "Košík" alebo "Prejsť do košíka", kde si zvolí aj spôsob doručenia a platby, ako aj získa konečné informácie o nákladoch na doručenie tovaru.

 2. V tejto fáze môže zákazník tiež overiť obsah svojho košíka a vykonať prípadné zmeny (napr. množstvo tovaru), prepočítať hodnotu alebo tovar odstrániť. Kliknutím na názov tovaru v stĺpci "Podrobnosti objednávky" sa otvorí stránka s podrobnými informáciami o tovare. Ak chcete odstrániť daný produkt z košíka, použite tlačidlo "X". 

 3. Zákazník môže pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo "Pokračovať v nákupe" po pridaní tovaru do košíka alebo kliknutím na tlačidlo "Späť do obchodu", prezeraním obsahu svojho košíka. 

 4. Po pridaní všetkého objednaného tovaru do košíka a následnej kontrole jeho obsahu, zákazník pokračuje v objednávkovom postupe kliknutím na tlačidlo "Pokračovať" a pokračuje ďalším krokom "Vaše údaje". 

 1. V tejto fáze si zákazník môže vybrať jeden z troch variantov: 

a. "Prihlásiť sa" - Zákazník, ktorý má svoj účet v internetovom obchode na webovej stránke https://www.agatanabytok.sk, pokiaľ sa predtým neprihlásil, uvedie svoju e-mailovú adresu a zadá heslo.  

b. "Vytvoriť účet" - ak zákazník ešte nemá účet v internetovom obchode v https://www.agatanabytok.sk v tejto fáze je možné vytvoriť si účet (viac o registrácii na webovej stránke v bode XIII týchto obchodných podmienok). Registrácia je dobrovoľná. 

c. "Objednávka bez registrácie" - každý zákazník môže nakupovať bez registrácie, zakaždým poskytnúť všetky údaje potrebné na dokončenie objednávky (podobným spôsobom ako v procese registrácie - bod. XIII obchodných podmienok). 

 1. Po výbere jedného z troch vyššie uvedených variantov je zákazník presmerovaný na ďalšiu stránku, kde poskytne fakturačné údaje, dodaciu adresu a vyjadrí formálny súhlas. V tejto fáze môže zákazník uviesť inú dodaciu adresu, ako je adresa uvedená na faktúre, ako aj uviesť, či chce dostávať faktúru s údajmi o podnikateľskej činnosti.

 1. Ak sú všetky údaje správne, zákazník zadá objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Toto je okamih uzavretia zmluvy (záväzné a konečné pre predávajúceho a zákazníka sú podmienky transakcie platné v danom momente).

 1. Akceptovaním obchodných podmienok zákazník súhlasí s tým, aby predávajúci používal elektronické faktúry vo forme pdf súboru a zasielal ich na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom alebo ich sprístupňoval na zákazníckom účte. Bez ohľadu na vyššie uvedené je tiež prípustné, aby predávajúci používal faktúry v tradičnej forme. K odvolaniu súhlasu na používanie elektronických faktúr predávajúcim môže dôjsť kedykoľvek prostredníctvom vyhlásenia zákazníka zaslaného na adresu kontakt@agatanabytok.sk.

 1. Akceptovanie obchodných podmienok zákazníkom je jeho žiadosť o vystavenie faktúr dokladujúcich predaj, ktorý sa uskutočnil v jeho mene prostredníctvom internetového obchodu.

 1. Po zadaní objednávky je zákazník presmerovaný na stránku "Zhrnutie" alebo na inú stránku vhodnú pre zvolený spôsob platby (napr. na uskutočnenie online prevodu, klasického prevodu alebo platobnou kartou) a potom na stránku "Spracovanie objednávky".

 1. Po zadaní objednávky dostane zákazník automatický e-mail s informáciami obsahujúcimi potvrdenie o prijatí objednávky na spracovanie a informácie o stave jeho objednávky.

 1. Stav a podrobnosti objednávky môže zákazník kedykoľvek skontrolovať (pokiaľ neuskutočnil nákupy bez registrácie) na karte "Online Objednávky" po prihlásení sa do účtu. Okrem toho budú zákazníkovi dodatočne zaslané všetky relevantné údaje zo zadanej objednávky na ním uvedenú e-mailovú adresu (obsah informácií prijatých v tomto formulári si zákazník môže vytlačiť).


VI. Spôsob, dátum a cena doručenia 

 1. Obchod doručuje zakúpený tovar výlučne na území Slovenskej republiky.

 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na adresu uvedenú v objednávke zákazníka prostredníctvom nasledujúcich kuriérskych spoločností: DPD Polska Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (pre malý tovar a niektoré veľké tovary), Zadbano SA so sídlom vo Varšave. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výber spoločnosti realizujúcej doručenie.

 1. Lehotu dodania tovaru zákazníkovi tvorí čas zabalenia tovaru a čas doručenia kuriérskou spoločnosťou. Táto lehota je do 7 dní a počíta sa odo dňa nasledujúceho po dátume zadania objednávky (pri objednávke platenej na dobierku) alebo online prevodom alebo platobnou kartou, za predpokladu, že platba prebieha v súlade s podmienkami na stránke TrustPay alebo odo dňa platby. Objednané služby sú realizované v deň doručenia tovaru kuriérskou spoločnosťou. Pri dodávkach realizovaných prostredníctvom Zadbano SA môže byť táto lehota predĺžená v prípade individuálneho určenia ďalšieho termínu dodania.

 1. Zákazník berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v rámci internetového obchodu je naviazaná na skladové zásoby predávajúceho a predávajúci preto negarantuje dostupnosť tovaru. Ak obchod nemôže dodať tovar z dôvodu, že sa zistí, že tovar nie je dostupný, predávajúci o tom bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uzavretia zmluvy, upovedomí zákazníka a vráti mu celú sumu peňazí, ktorú od neho prijal. V prípade, že niektorý z tovarov, ktorých sa objednávka týka, nebude dostupný, predávajúci pozastaví realizáciu objednávky a kontaktuje zákazníka, aby sa zákazník mohol rozhodnúť o spôsobe objednávky. Potom má zákazník možnosť:

a. zachovať vôľu uskutočniť objednávku s ohľadom na dostupný tovar, príp. 

b. odstúpenie od celej objednávky, príp. 

c. zmeny objednávky ohľadom nedostupného tovaru. 

 1. Doručovanie sa spravidla uskutočňuje v pracovných dňoch, počas pracovnej doby pre kuriérske spoločnosti a v závislosti od logistických plánov týchto spoločností.

 1. V prípade uskutočnených dodávok cez DPD Polska Sp. z o. o. o termíne doručenia rozhoduje kuriér a v prípade nemožnosti doručenia v termíne označenom kuriérom je tovar ponechaný na vyzdvihnutie v "mieste oznámenia„podľa všeobecných predpisov tohto kuriéra (s výhradou, že z dôležitých dôvodov – vrátane epidemiologických dôvodov – môže byť oznamovanie a vyzdvihnutie na mieste zablokované). Po uplynutí neplatnej výpovednej lehoty je tovar vrátený predávajúcemu.

 1. V prípade dodávok uskutočnených prostredníctvom Zadbano SA bude termín dodania zákazníkovi oznámený v rámci termínu dodania uvedeného v týchto obchodných podmienkach. Na želanie zákazníka je možné doručenie dohodnúť aj neskôr. Ak nie je možné dodať tovar v uvedenom termíne, tovar sa vracia späť predávajúcemu.

 1. Podrobné dodacie podmienky sú k dispozícii na webových stránkach kuriérskych spoločností (resp. http://www.dpd.com/sk/sk, http://zadbano.pl). Zákazník si môže objednať doručenie v uvedený deň, ak systém internetového obchodu takýto výber pre daný tovar umožňuje a služba je vybraná v priebehu zadávania objednávky (za príplatok).

 1. Internetový obchod zákazníkom navrhuje, aby si tovar v prítomnosti kuriéra rozbalili a skontrolovali, či nie je poškodený. V prípade poškodenia tovaru pri preprave spíše kuriér príslušný protokol (a v niektorých prípadoch aj prevezme), čo výrazne uľahčí prípadný reklamačný proces.

 1. Náklady na doručenie sú ovplyvnené veľkosťou tovaru a spôsobom platby za tovar, ktorý si zákazník zvolil.

 1. K nákladom na doručenie každej zásielky sa v prípade voľby „dobierka“ pripočíta príslušná čiastka vyplývajúca z informácií uvedených na stránke „Spôsoby platby“ v záložke „Platba na dobierku“.

 1. V každom prípade sa vydanie tovaru uskutoční najskôr po zaplatení celej ceny objednávky. Do zaplatenia celej sumy objednávky zostáva tovar majetkom predávajúceho.

 1. Internetový obchod ponúka aj tovar s predĺženou dostupnosťou, pre ktorý platia termíny uvedené v bode 3 vyššie s nasledujúcimi výhradami. Stav doby dostupnosti daného tovaru sa môže líšiť v závislosti od zvolenej formy doručenia. Tento tovar je riadne označený priamo na karte produktu a v košíku. Toto označenie znie „NA SKLADE DO [...] DNÍ. Na produktovej karte bude uvedený čas dodania produktu na sklad (bez predĺženia o dodaciu lehotu). Celková dodacia lehota takéhoto tovaru je súčtom uvedenej čakacej doby na príjem na sklad a celkovej dodacej lehoty zákazníkovi (v súlade s bodom 3 vyššie). V košíku bude uvedená celková doba dodania pre celú objednávku (v súlade s pravidlami uvedenými nižšie). Vyššie uvedené dátumy sa počítajú od dátumu platby alebo zadania objednávky (v súlade so zásadami uvedenými v bode 3 vyššie). V prípade objednávky v rámci košíka aspoň jedného produktu s predĺženou dobou dostupnosti:

a. dodanie celej objednávky bude uskutočnené spoločne v súlade s termínom dodania, primeraným pre tovar (tovary) s najdlhšou dobou dostupnosti, 

b. pre celú objednávku je vylúčený spôsob platby „na dobierku“, 

c. pre celú objednávku je možné rozdeliť platbu na „preddavok“ uhradený pri zadaní a „doplatok“ uhradený do 5 dní od doručenia oznámenia o dostupnosti tovaru alebo v lehote na dodanie tovaru (podľa toho, ktorý dátum je neskorší), 

d. prípadné oznámenie o nedostupnosti tovaru a vrátenie prijatej sumy (uvedené v bode 4) sa uskutoční okamžite, najneskôr však do 60 dní od zadania objednávky. 

 1. V prípade nákupu tovaru s predĺženou dobou dostupnosti a zvolením rozdelenia platby na „preddavok“ a „doplatok“ - výška „zálohovej platby“ bude určená vo výške 10% z celkovej hodnoty objednaného tovaru, a výšku doplatku vo výške 90% z celkovej hodnoty objednaného tovaru plus ostatné náklady objednávky. Hodnotu objednávky nie je možné rozdeliť inak ako medzi „preddavok“ a „doplatok“.

 1. V prípade zakúpenia tovaru s predĺženou dobou dostupnosti a zvolením rozdelenia platby na „preddavok“ a „doplatok“ bude oznámenie o dostupnosti tovaru s výzvou na zaplatenie „doplatku“ zaslané na adresu najneskôr v deň určený na doručenie.

 1. V prípade nákupu tovaru s predĺženou dobou dostupnosti a zvolením rozdelenia platby na „preddavok“ a „doplatok“ je čas doručenia objednávky zákazníkovi (nie kratší ako je uvedený v bode 3 vyššie) počítaný odo dňa vykonania „doplatku“ po prijatí výzvy uvedenej v bode 14 vyššie.

 1. V prípade nákupu tovaru s predĺženou dobou dostupnosti a zvolením rozdelenia platby na „preddavok“ a „doplatok“ môže zákazník pokrývať ponuky a akcie len v čase zadania objednávky (pokiaľ podmienky príslušnej akcie neurčia inak).

 1. Dodacie lehoty sa môžu pravidelne predlžovať, najmä z dôvodu logistických komplikácií. O prípadnom predĺžení termínu dodania bude predávajúci informovať na stránke internetového obchodu a pri zadávaní objednávky.

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú uvedením nesprávnej adresy kupujúceho.


VII. Spôsoby a formy platby, ukončenie objednávky a vrátenie peňazí 

 1. Zákazník môže zaplatiť za objednané tovary a služby nasledujúcim spôsobom (raz vykonanú voľbu v tejto súvislosti pri danej objednávke nie je možné zmeniť po kliknutí na „Objednávka s povinnosťou platby“): 

  a. online prevodom alebo platobnou kartou (vrátane klasického prevodu) - prostredníctvom internetovej stránky TrustPay prostredníctvom služby “rýchle prevody” ponúkané jednotlivými bankami alebo prostredníctvom podporovaných platobných kariet,

  b. Darčeková e-karta - uplatnením (zadaním kódu pri objednávke) Darčekovej e-karty vydanej predávajúcim,

  c. na dobierku pri doručení - v hotovosti alebo platobnou kartou. Kuriér má právo odmietnuť prijatie platby prostredníctvom platobnej karty v situáciách spôsobených poruchou zariadenia alebo inými technickými problémami, ktoré kuriérska spoločnosť nemôže ovplyvniť.

  d. iné spôsoby platby, dostupné príležitostne (napr. počas akcií) – spôsob platby v súlade s predpokladmi akcie. Pre tento spôsob platby platia ustanovenia o vhodnej forme platby s tým, že použitie tejto formy platby spôsobuje dodatočné efekty uvedené v predpokladoch akcie.

  Spôsob platby si zákazník zvolí pri zadávaní objednávky tovarov a služieb (na stránke „Košík“). Možnosť platby online prevodom alebo platobnou kartou závisí od splnenia dodatočných podmienok subjektov ponúkajúcich tieto formy platby.
 1. V závislosti od spôsobu platby uskutočneného zákazníkom: 

  a. v prípade platby online prevodom alebo platobnou kartou je platba za tovar a služby spoplatnená vopred, čo znamená, že tovar je odoslaný až po prijatí platby  uskutočnenej v súlade s platobnými podmienkami TrustPay, 
  b. v prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku ('Dobierka') sa dlžná čiastka za tovar inkasuje pri dodaní tovaru, a to tak, že o vydaní tovaru rozhoduje predchádzajúca platba.  
  c. v prípade platby e-darčekovou kartou je platba za tovar a služby účtovaná vopred, to znamená, že tovar je odoslaný po znížení zostatku eKarty.
 1. Platnosť kúpnej zmluvy končí: 

a. ak je zvolený spôsob platby online prevodom alebo platobnou kartou, uzatvorená Kúpna zmluva zaniká, ak zákazník neuskutoční platbu v súlade s podmienkami služby realizujúcej tieto platby do 5 dní odo dňa zadania objednávky, 
b. v prípade, že si zákazník vlastnou vinou neprevzal zásielku s tovarom od prepravcu, objednávka je zrušená po 5 dňoch od prevzatia zásielky predávajúcim - pokiaľ počas tejto doby zákazník nekontaktuje predávajúceho (akýmkoľvek spôsobom) a súhlasí s podmienkami opätovného doručenia, zaplatí vopred za opätovné doručenie a toto doručenie sa uskutoční. Vyššie uvedené nevylučuje možnosť predávajúceho uplatniť si voči objednávateľovi škodu vzniknutú v dôsledku neuskutočnenej dopravy alebo objednávky (najmä náklady na neuskutočnenú dopravu a spätnú zásielku).

 1. Služba "online prevod” (vrátane klasického prevodu) prostredníctvom portálu TrustPay TrustPay as Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovensko - IČO 36 865 800, DIČ: SK2022928215.

 2. Podrobné podmienky platby cez TrustPay ú k dispozícii na stránke https://www.trustpay.eu. 

 3. V prípade nákupu tovaru s predĺženou dobou dostupnosti a prejavením vôle rozdeliť platbu na „preddavok“ a „doplatok“ podliehajú vyššie uvedené podmienky nasledovným úpravám: 

a. „preddavkové“ a „doplatkové“ platby je možné realizovať len online prevodom alebo kreditnou kartou, 
b. kúpna zmluva zaniká nezaplatením „preddavku“ v lehotách uvedených v bode 3 vyššie, 
c. kúpna zmluva zaniká v prípade nezaplatenia „doplatku“ do 13 dní od doručenia oznámenia o dostupnosti tovaru alebo do 5 dní odo dňa plánovaného dodania tovaru (podľa toho, ktorý dátum je neskorší), 
d. Tovar bude expedovaný najskôr po uhradení "doplatku" (neuhradená časť objednávky). 

7. V prípade zakúpenia tovaru s predĺženou dobou dostupnosti a prejavením vôle rozdeliť platbu na „preddavok“ a „doplatok“ je zákazník povinný uhradiť „doplatok“ do 5 dní od doručenia žiadosti o doplatok k objednávke alebo v lehote poskytnutej na dodanie tovaru (podľa toho, čo nastane neskôr). Mechanizmus (odkaz) umožňujúci výber formy úhrady „doplatku“ a jeho elektronickú úhradu bude zákazníkovi poskytnutý v e-maile informujúcom o vybavení objednávky a upozornení na potrebu úhrady „doplatku“ , a môžu byť tiež zákazníkovi zaslané znova po neskoršom kontakte s predávajúcim.

8. Spôsob platby e-darčekovou kartou nie je dostupný, ak si zvolíte rozdelenie platby na „preddavok“ a „doplatok“ (prípadné použitie e-darčekovej karty vyžaduje výber jednorazovej platby za objednávku obsahujúcu tovar s predĺženou dostupnosťou).

9. Spôsoby platby nie je možné kombinovať v rámci jednej platby, s výnimkou platby e-darčekovou kartou a zároveň doplatenia zvyšku ceny nasledujúcimi formami (za predpokladu, že daná forma platby je akceptovateľná pre celú objednávku):

a.  inou e-kartou, 
b. online prevodom alebo kreditnou kartou, 
c. na dobierku prepravcovi pri doručení. 


VIII. Právo odstúpiť od zmluvy zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi 

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu (okrem prípadov uvedených v čl. §7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa”)

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu nadobudne tovar do fyzickej držby. 

 3. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). 

 4. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe č.3 Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo dostupný na webovej stránke https://agatanabytok.sk/reklamacie-a-vratenie-tovaru, čo však nie je povinné. 

 5. Spotrebiteľ môže vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy, formulár priložený k transakčnému e-mailu, ktorý obdržal po nákupe alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie e-mailom na adresu kontakt@agatanabytok.sk. Ak využije túto možnosť, bude mu zaslané potvrdenie o prijatí informácie o odstúpení od zmluvy na trvalom nosiči (napr. e-mailom). 

 6. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 7. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci všetky prijaté platby vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia zvoleného spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší nami ponúkaný spôsob štandardného doručenia), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, s výnimkou výnimiek ustanovených zákonom (najmä zákonné právo predávajúceho zadržať vrátenie peňazí). 

 8. Vrátenie peňazí bude uskutočnené rovnakými platobnými metódami, aké boli použité pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným riešením. V každom prípade spotrebiteľ nenesie žiadne náklady súvisiace s vrátením poplatkov. 

 9. Tovar by mal byť vrátený alebo odovzdaný bezodkladne, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia informácie o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak je vec vrátená pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar je potrebné vrátiť na nasledujúcu adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Poľsko. 

 10. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vrátiť obvyklou poštou (uvedené v bode 13 nižšie). 

 11. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty veci v dôsledku jej používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci. V takom prípade má predávajúci voči zákazníkovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. resp. predávajúci má právo požadovať od zákazníka preplatenie zníženia hodnoty tovaru a zákazník je o tejto skutočnosti upovedomený. 

 12. K vyhláseniu o odstúpení od zmluvy alebo k tovaru sa zákazníkovi odporúča doložiť predtým prijatú potvrdenku alebo faktúru, čo uľahčí rozpoznanie a vybavenie požiadavky. 

 13. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty a spotrebiteľ nevyužije možnosť vrátenia ani prostredníctvom osoby poverenej predávajúcim. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. V prípade nadrozmerného tovaru (doručeného prepravnou spoločnosťou Zadbano) predávajúci môže zákazníkovi ponúknuť prepravu späť za cenu, ktorá neprevyšuje štandardnú cenu doručenia toho istého tovaru (netýka sa to ceny prepravy v akciovej ponuke). Pre viac informácií ohľadom vrátenia nadrozmerného tovaru kontaktujte predávajúceho. Podrobnosti nájdete na stránke „Reklamácie a vrátenie tovaru”

V prípade nadrozmerného tovaru (doručeného prepravnou spoločnosťou Zadbano) predávajúci môže zákazníkovi ponúknuť prepravu späť za cenu, ktorá neprevyšuje štandardnú cenu doručenia toho istého tovaru (netýka sa to ceny prepravy v akciovej ponuke). Pre viac informácií ohľadom vrátenia nadrozmerného tovaru kontaktujte predávajúceho. Podrobnosti nájdete na stránke „Reklamácie a vrátenie tovaru


IX. Reklamácie tovaru zo strany zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi 

 1. Spotrebiteľ má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba. 

 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom, t.j. tovar musí mať požadovanú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. 

 3. Pri tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka, t.j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, alebo záručná doba uvedená v záručnom liste, ak je dlhšia ako zákonná záručná doba alebo je uvedená v týchto VOP. 

 4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plniť záručnú dobu znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka,

 5. Reklamácia musí byť uplatnená u predajcu, u ktorého bol tovar kúpený. V prípade, že tovar má v dokumentácii poskytnutej spotrebiteľovi uvedené servisné stredisko, môže byť reklamácia uplatnená v tomto servisnom stredisku.

 6. Sťažnosť je možné podať prostredníctvom formulára „Reklamačný formulár " dostupného na stránke "Reklamácie a vrátenie tovaru“ a akýmkoľvek iným spôsobom povoleným zákonom. 

 7. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ predloží okrem reklamovaného výrobku tiež faktúru alebo iný daňový doklad o kúpe tovaru, a ak bol zákazníkovi pri kúpe výrobku vystavený záručný list, predloží tiež tento záručný list. Reklamovaný výrobok je nevyhnutné predkladať v čistom a hygienicky bezchybnom stave. O prijatí reklamácie ako aj o spôsobe jej vybavenia vystaví predávajúci písomný doklad. Predávajúci je povinný vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. 

 8. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

 9. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 10. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 11. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 Občiansky zákonník). Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.

 12. Ak je to možné, rozhodne sa o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch sa rozhodne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, vybaví sa reklamácia najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. 

 13. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. 

 14. Ak ide o odstrániteľné vady, spotrebiteľ má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 15. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má spotrebiteľ nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

 16. Ak je vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 

 17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa (do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie). 

 18. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.


X. Reklamácie tovaru zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a záruka 

 1. Zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, majú právo uplatniť reklamáciu v rámci záruky na fyzické vady predávanej veci v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Pre zamedzenie pochybností, pre účely tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok sa za zákazníka a/alebo kupujúceho považuje každý zákazník a/alebo kupujúci s výnimkou spotrebiteľa.

 1. Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku a článku IX sa na ponúkaný tovar môže vzťahovať záruka distribútora alebo výrobcu. Samostatnú záruku predávajúci neposkytuje. Prípadná záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva vyplývajúce zo záruky.

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

– má vlastnosti, ktoré boli dohodnuté medzi zákazníkom a predávajúcim, ktoré sú uvedené v popise produktu alebo ktoré mohol zákazník očakávať s ohľadom na povahu tovaru

– je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

–- sa hodí k účelu, ktorý sa pri popise produktu uvádza, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa

– za vadu tovaru bude tiež považovaná situácia, kedy predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, než aký bol dohodnutý, a

– tovar nemý právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

 1. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

 1. Práva kupujúceho týkajúce sa vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 422 až § 428 Obchodného zákonníka.
 1. Predávajúci zodpovedá výhradne za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
 1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci: 

a. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
b. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
c. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d. odstúpiť od zmluvy. 

 1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

 1. O zvolenom spôsobe riešenia práva z vád tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení vady, inak o riešení rozhodne predávajúci. Túto voľbu je následne možné meniť výhradne po dohode s predávajúcim.

 1. Ak kupujúci považuje vadu za podstatné porušenie zmluvy, je to povinný predávajúcemu doložiť. Kupujúci berie na vedomie, že kým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právne vady (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

 1. Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, keď kupujúci nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí v prípade, že:

- došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

- kupujúci použil vec ešte pred objavením vady;

- kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo nekonaním; alebo

- kupujúci vec predal ešte pred objavením chyby, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa to stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

 1. Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, ak o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil. Nároky z vadného plnenia sa ďalej nevzťahujú na:

- opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;

- vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, keď ho kupujúci prevzal;

- veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo

- ak to vyplýva z povahy veci.

 1. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Reklamáciu je možné uplatniť prostredníctvom Reklamačného formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke „Reklamácie a vrátenie tovaru“ a v akomkoľvek inom zákonom povoleným spôsobom. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia si zvolil, popísať poruchu a/alebo popísať, ako sa prejavuje.

 1. Reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady na adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Poľsko.

 1. Kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru.

 1. Okamihom uplatnenia práva z vady je okamih, keď bol reklamovaný tovar doručený predávajúcemu.

 1. Lehota na vybavenie reklamácie podľa tohto článku Všeobecných obchodných podmienok je 30 dní.


XI. Nahlásenie reklamácie pomocou formulára 

 1. Reklamácie môžu byť podané akoukoľvek formou povolenou zákonom. Preferovanou formou podávania reklamácií je formulár dostupný na webovej stránke obchodu. Ak chcete použiť reklamačný formulár, je potrebné:
  a. na stránke www.agatanabytok.sk kliknúť na záložku “Reklamácie a vrátenie tovaru 
  b. kliknúť na záložku „Reklamácia“ a následne vyplniť a odoslať „Reklamačný formulár“. 

 1. Odoslanie reklamačného formulára bude potvrdené príslušnou automatickou správou na webovej stránke, ktorú je možné vytlačiť.

 1. Zaslanie reklamačného formulára sa považuje za uplatnenie reklamácie. Uplatnenie reklamácie spotrebiteľ preukáže v prípade potreby potvrdením v zmysle bodu 2 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

 1. O priebehu a výsledku reklamačného konania informuje predávajúci prostredníctvom e-mailu (zaslaného na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v reklamácii), prípadne inými elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila (napr. SMS správa).


XII. Akcie 

 1. Obchod môže organizovať akcie pokrývajúce cenu jedného alebo viacerých tovarov alebo iné podmienky nákupu.

 1. Akcie nie je možné navzájom kombinovať (pokiaľ nie je v podmienkach akcie výslovne uvedené inak).

 1. Akcie nezahŕňajú transakcie (uzavreté zmluvy) pred dátumom uvedeným ako deň začiatku obdobia akcie (pokiaľ nie je v podmienkach akcie výslovne uvedené inak).


XIII. Registrácia na stránke 

 1. Registrácia prebieha jednorazovým vyplnením formulára „Registrácia na webe“, ktorý je dostupný v záložke „Môj účet“ na adrese www.agatanabytok.sk/login.

 1. Registrácia osôb vyžaduje poskytnutie:

a. mena, 
b. priezviska: 
c. emailovej adresy, 
d. hesla (a opakovanie hesla), 
e. potvrdenie o prečítaní týchto obchodných podmienok a súhlas s ich obsahom, 
f. hlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Agata S.A.

 1. Po kliknutí na "Zaregistruj sa“, na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude zákazníkovi doručená správa potvrdzujúca vytvorenie účtu s ďalšími pokynmi na potvrdenie registrácie.

 1. Pre aktiváciu vytvoreného účtu postupujte podľa pokynov v e-maili. Dovtedy zostane účet neaktívny.

 1. Zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho o jeho odstránenie (prostredníctvom akéhokoľvek kontaktu).

 1. Registrácia je možná len pre ľudí s adresou bydliska (sídla) v SR.

 1. Zákazník je povinný uchovávať prihlasovacie meno a heslo v tajnosti.

 1. Registrácia vám umožňuje využívať nasledujúce funkcie:

a. robiť nákupy, 
b. sledovať stav odoslaných objednávok, 
c. prezerať archivované objednávky, 
d. upravovať registračné údaje, 
e. pripomenutie hesla, 
f. sledovať ponuky internetového obchodu
g. používať funkciu “Obľubené produkty”.

 1. Bez nutnosti vytvorenia používateľského účtu má zákazník možnosť uviesť e-mailovú adresu za účelom odberu newslettera (Newsletter).

 1. Predávajúci môže vymazať zákaznícky účet, ktorý:

a. porušuje tieto obchodné podmienky, 
b. pri registrácii uviedol nepravdivé údaje, 
c. pri zadávaní objednávky uviedol nepravdivé údaje, 
d. uviedol nepravdivé údaje pri platbe za objednávky cez TrustPay alebo prostredníctvom klasického prevodu.

 1. Za nepravdivé údaje o adrese bydliska (sídla) alebo o doručovacej adrese sa považujú:

a. jednorazové neúspešné doručenie akéhokoľvek balíka na uvedenú adresu a vrátenie balíka s poznámkou " adresát neznámy "," adresát nezastihnutý "alebo akýkoľvek iný ekvivalent,
b. dve neúspešné doručenia akejkoľvek zásielky na uvedenú adresu a vrátenie zásielky s inou poznámkou, ako je uvedená v bode vyššie,
c. v prípade vymazania účtu sú všetky zadané objednávky okamžite ukončené, čo však nevylučuje právo predávajúceho požadovať od zákazníka náhradu.


XIV. Reklamácie platieb 

 1. V prípade platby za tovar a bez zmeny stavu objednávky po dobu dlhšiu ako dva pracovné dni je zákazník povinný uplatniť reklamáciu platby.

 1. Pre správne a efektívne posúdenie reklamácií týkajúcich sa platieb odporúčame vyplniť a odoslať kontaktný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke https://www.agatanabytok.sk/kontakt alebo nás kontaktujte na kontakt@agatanabytok.sk

 1. Reklamáciu platby je možné uplatniť aj iným zákonom povoleným spôsobom.


XV. Reklamácie týkajúce sa prevádzkovania obchodu 

 1. Predávajúci podniká kroky na zabezpečenie správneho fungovania internetového obchodu v rozsahu, v akom to vyplýva z aktuálnych technických znalostí, a zaväzuje sa v primeranom čase odstrániť akékoľvek nezrovnalosti nahlásené zákazníkmi.

 1. Zákazník je oprávnený podať predávajúcemu reklamáciu týkajúcu sa nezrovnalostí, chýb alebo prerušení fungovania internetového obchodu.

 1. Reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu môže zákazník podávať na e-mailovú adresu kontakt@agatanabytok.sk a takisto akýmkoľvek iným spôsobom povoleným zákonom.

 1. Zákazník by mal v reklamácii uviesť svoje meno a priezvisko (spoločnosť), korešpondenčnú adresu, popis a dátum vzniku nezrovnalosti súvisiacej s fungovaním internetového obchodu.


XVI. Newsletter 

 1. Každý záujemca má možnosť prihlásiť sa na odber newslettera (informačného bulletinu) internetového obchodu.

 1. Záujemca obdrží newsletter e-mailom na ním uvedenú e-mailovú adresu, ak dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov a s tým, aby mu predávajúci poskytoval e-mailovú korešpondenciu.

 1. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu newsletteru (kliknutím na príslušný odkaz v zaslanej korešpondencii alebo kontaktovaním predávajúceho).


XVII. Služba „Upozorniť na dostupnosť“. 

 1. V prípade niektorého „NEDOSTUPNÉHO TOVARU“ poskytuje obchod zákazníkom službu spočívajúcu v možnosti obdržania e-mailového upozornenia v prípade jeho opätovnej dostupnosti.

 1. Poskytnutie služby „UPOZORNIŤ NA DOSTUPNOSŤ“ pre daný produkt predávajúcim nezaručuje jeho vrátenie do ponuky obchodu.

 1. Aktivácia služby spočíva v zadaní vašej e-mailovej adresy na produktovú kartu s dostupnou službou, potvrdením, že ste si prečítali a akceptujete tieto obchodné podmienky a kliknutím na tlačidlo „UPOZORNIŤ NA DOSTUPNOSŤ“.

 1. Služba je aktívna do odoslania prvého upozornenia, nie však dlhšie ako 12 mesiacov.

 1. E-mail s upozornením o dostupnosti tovaru bude zaslaný na uvedenú adresu jednorazovo, najneskôr do 1 dňa od dostupnosti tovaru. E-mail nemusí byť odoslaný, ak bude produkt do doby jeho odoslania opäť nedostupný.

 1. Aktivácia služby nie je rezerváciou tovaru, prednostným právom na kúpu tovaru ani iným spôsobom nezaručuje možnosť jeho budúcej kúpy za akýchkoľvek podmienok.

 1. Aktivácia služby sa rovná súhlasu so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu e-mailovej adresy a očakávaného tovaru, len za účelom tejto služby.

 1. Aktivácia služby sa rovná súhlasu s prijímaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami obsahujúcimi informácie o dostupnosti očakávaného tovaru.

 1. Deaktiváciu služby je možné uskutočniť kedykoľvek prostredníctvom kontaktu s obchodom.


XVIII. Ďalšie funkcie

 1. Registrácia na webovej stránke umožňuje zhromažďovať informácie o nákupoch a sledovať ich aktuálny stav.

 1. Zákazník internetového obchodu má možnosť dobrovoľne a bezplatne poskytnúť spätnú väzbu o nákupoch uskutočnených v internetovom obchode. Predmetom recenzie môže byť aj hodnotenie, fotografia alebo recenzia výrobku zakúpeného v internetovom obchode.

 1. Predávajúci po nákupe v internetovom obchode zašle údaje potrebné na vytvorenie e-mailovej pozvánky spoločnosti, ktorá v mene predávajúceho zabezpečuje proces zhromažďovania recenzií produktov. Zasielanie dotazníkov a proces zberu recenzií zabezpečuje spoločnosť TrustMate S.A. so sídlom na adrese Bartoszowicka 3, 51-641 Vroclav, Poľsko Spoločnosť TrustMate zašle zákazníkovi e-mail so žiadosťou o recenziu a odkazom na online formulár na odoslanie recenzie - online formulár tiež umožňuje zákazníkovi odpovedať na otázky predajcu týkajúce sa nákupu, hodnotiť ho, pridať osobný popis týkajúci sa recenzie a fotografiu zakúpeného výrobku. Ak po prijatí prvej výzvy nie je pridaná recenzia, spoločnosť TrustMate môže výzvu zaslať znova.

 1. Recenziu môže vystaviť iba zákazník, ktorý uskutočnil nákup v internetovom obchode predávajúceho.

 1. Recenzie zaslané zákazníkom zverejní predávajúci v internetovom obchode a na vizitke TrustMate.io

 2. Pridanie recenzie nesmie zákazník použiť na nezákonné činnosti, najmä na činnosti, ktoré predstavujú nekalú súťaž voči predávajúcemu alebo činnosti, ktoré porušujú osobnostné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva alebo osobný majetok predávajúceho alebo tretích osôb. Poskytnuté recenzie môžu obsahovať aj obchodné ponuky.

 3. Recenziu možno vystaviť len na výrobky skutočne zakúpené v internetovom obchode predávajúceho. Je zakázané uzatvárať fiktívne kúpne zmluvy na účely pridávania recenzií. Predávajúci ani jeho zamestnanci, bez ohľadu na ich pracovný pomer, nemôžu byť autormi recenzií.

 4. Odoslanú recenziu môže jej autor kedykoľvek odstrániť. Moderovanie (skrývanie alebo vymazanie) recenzií vykonáva spoločnosť TrustMate v súlade s ustanoveniami týchto podmienok, predpismi tejto služby a platnými právnymi predpismi.


XIX. Záverečné ustanovenia 

 1. Zákazník sa zaväzuje používať obchod spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými na Slovensku, s ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ako aj so zvyklosťami prijatými v danej oblasti a nebude doručovať alebo prenášať obsah zakázaný ustanoveniami platného zákona.

 1. Internetový obchod, ako aj všetky služby poskytované na stránke www.agatanabytok.sk, pokiaľ ide o fyzické osoby, sú určené len plnoletým osobám.

 1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok postupom podľa bodu 8 nižšie tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia, ak nie je vyslovene medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.

 1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

 1. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

 1. Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt. Konajúc na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.524/2013 z 21. mája 2013 uvádzame:

a. elektronický odkaz na online systém riešenia sporov (RSO):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

b. e-mailovú adresu - prvý kontakt: kontakt@agatanabytok.sk

 1. Spoločnosť Agata S.A. je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:

a. dňom ich zverejnenia na webovej stránke Agata S.A. www.agatanabytok.sk (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke spoločnosti Agata S.A. ), alebo

b. dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) spoločnosťou Agata S.A. na posledne známu e-mailovú adresu kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti Agata S.A.).

 1. Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby “ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, a že s nimi súhlasí.

Používanie internetového obchodu, vrátane zadávania objednávok, zahŕňa spracovanie osobných údajov. Podrobné pravidlá spracovania osobných údajov sú popísané predávajúcim v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na https://www.agatanabytok.sk/ochrana-osobnych-udajov.