Ochrana osobných údajov

AGATA S.A. už roky považuje ochranu osobných údajov za jednu z priorít svojej činnosti. Cítime mimoriadnu zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúvame. Naším cieľom je poskytovať aktuálne a správne informácie o záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Nižšie uvádzame podrobne okolnosti, za ktorých o vás zhromažďujeme informácie. Zakaždým uvedieme účel a právny základ,na základe ktorého zhromažďujeme Vaše osobné údaje, uvedieme rozsah zhromažďovaných údajov, ako aj informujeme o dobe, počas ktorej budú tieto osobné údaje z našej strany spracovávané. Okrem toho Vás budeme informovať o všetkých Vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov z našej strany. Pamätajte, že spracúvanie vašich údajov sa vždy vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, a to tak vnútroštátnymi, ako aj platnými v rámci Európskej únie (vrátane GDPR).


Osobné údaje, čo sa rozumie pod týmto pojmom a čo znamená ich spracúvanie »

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Osobnými údajmi teda budú tak údaje, ktoré nám umožňujú zistiť totožnosť konkrétnej osoby, ako aj tie, ktoré neumožňujú okamžitú identifikáciu, no sú za určitú cenu, čas a námahu, najmä pri použití ľahko dostupných a široko dostupných zdrojov, postačujúce na jej určenie. Inými slovami, osobné údaje nie sú jednotlivé informácie, ktoré sú veľmi všeobecné, ako napríklad názov ulice a číslo domu alebo výška platu. Tieto informácie však budú predstavovať osobné údaje, ak sa spoja s ďalšími dodatočnými informáciami, ktoré sa následne môžu týkať konkrétnej osoby (napr. meno a priezvisko).

Na druhej strane pojem spracúvanie osobných údajov pokrýva prakticky všetky možné činnosti vykonávané s osobnými údajmi bez ohľadu na to, či sú vykonávané automatizovaným spôsobom alebo nie. Spracúvanie osobných údajov teda bude okrem iného zhromažďovanie, ukladanie, zaznamenávanie, triedenie, upravovanie, prehliadanie, používanie, zdieľanie, obmedzovanie, odstraňovanie alebo ničenie údajov.

Kto je správcom vašich osobných údajov »

Správcom údajov, ktoré poskytnete v prípadoch opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, je AGATA S.A., so sídlom v Katoviciach (PSČ: 40-203) na adrese Al. Roździeńskiego 93, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Katowice - Wschód v Katoviciach, 8. obchodný oddiel Národného súdneho registra, číslo KRS 0000037615, DIČ 634-019-74-76, IČO 272241916, základné imanie 15.000.000,12 zł zaplatené vcelku.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše údaje »

Dovoľujeme si upozorniť, že vo väčšine prípadov je spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany založené na predpoklade plnenia zmluvy alebo úkonov vykonaných pred uzavretím zmluvy. Inými slovami, Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu, že ste si napríklad zakúpili alebo objednali tovar, ktorý ponúkame, ste s nami spojený pracovnou zmluvou alebo sme viazaní rôznymi druhmi obchodných zmlúv (alebo máte v úmysle s nami takúto zmluvu uzavrieť).

Sporadicky spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu, že nám to ukladajú platné právne predpisy. A tak napríklad údaje obsiahnuté v predajných dokladoch (napr. faktúra s DPH) spracovávame u nás z dôvodu, že zákon vyžaduje dokladovanie predaja špecifickým spôsobom, uvádza rozsah údajov, ktoré sa musia na tomto type dokladu vyskytovať a špecifikuje dobu, počas ktorej sme povinní tieto údaje uchovávať.

Existujú aj situácie, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Pamätajte, že o takýto súhlas Vás vždy požiadame. Táto žiadosť o súhlas bude prezentovaná spôsobom, ktorý je odlíšiteľný od ostatných, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, v jasnom a jednoduchom jazyku.

Posledným predpokladom, ktorý využívame na spracovanie Vašich osobných údajov je tzv. oprávnený záujem správcu, teda náš. Slovo „právne“ neznamená, že náš záujem musí vychádzať z platnej legislatívy (v takejto situácii máme dočinenia so spracovaním vyžadovaným zákonom). Takými záujmami sú napríklad sledovanie predajní AGATA alebo uskutočnenie prieskumov spokojnosti zákazníkov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že vždy, keď máme v úmysle spracúvať osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, snažíme sa analyzovať a vyvážiť náš záujem a potenciálny dopad na Vašu osobu (pozitívny aj negatívny) tej konkrétnej činnosti spracúvania, ako aj spracúvať výlučne osobné údaje s výnimkou situácií, keď Vaše záujmy alebo základné práva a slobody neprevažujú nad našimi záujmami.

Kedy a za akým účelom zdieľame Vaše osobné údaje s tretími stranami »

V prvom rade by sme Vás chceli informovať, že bez Vášho výslovného súhlasu AGATA S.A. neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, ktoré by tieto údaje mohli použiť na vlastné účely. Výnimkou z vyššie uvedeného pravidla je sprístupnenie niektorých Vašich osobných údajov oprávneným (i) štátnym orgánom (vrátane úradov), konajúcim na základe a podľa platných právnych predpisov, (ii) bankám, ktoré od nás prijímajú údaje súvisiace s finančnými transakciami a (iii) poštoví operátori a kuriérske/prepravné spoločnosti, ktoré doručujú tovar zakúpený u nás.

Okrem toho by sme chceli upozorniť, že Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré pre nás poskytujú určité služby. Medzi takýchto poskytovateľov služieb môžeme zaradiť najmä:
 • dodávateľov nábytku, ktorí v našom mene posudzujú akékoľvek Vami podané reklamácie, technických operátorov vrátane IT spoločností, ktoré spravujú a obsluhujú našu technickú a IT infraštruktúru, subjekty poskytujúce pre nás marketingové služby, najmä súvisiace s nástrojmi, ktoré využívajú cookies,
 • subjekty, ktoré pre nás poskytujú poradenské služby, vrátane advokátskych kancelárií,
 • špecializované bezpečnostné agentúry,
 • subjekty, ktoré pre nás prevádzkujú infolinku - Zákaznícka podpora,
 • a tretie strany spolupracujúce s nami pri plnení konkrétnych zmlúv uzatvorených s Vami.

Radi by sme Vás však ubezpečili, že títo poskytovatelia služieb boli nami vhodne vybraní a na základe príslušných zmlúv zaviazaní používať im zverené údaje iba v súlade s našimi pokynmi a na nami presne definovaný účel.

Okrem toho by sme Vás chceli informovať, že v niektorých prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Týka sa to najmä subjektov ponúkajúcich nástroje na sledovanie, kontrolu a zhromažďovanie informácií o Vašej aktivite na našich webových stránkach a používaní cookies, ako aj subjektov ponúkajúcich doručovanie e-mailov, poskytujúcich doplnkové služby, prostredníctvom ktorých nás kontaktujete, a subjektov, ktoré sú dodávateľmi sociálnych sietí, na ktorých máme účty (napr. Facebook, Instagram, YouTube). Radi by sme Vás však ubezpečili, že v takýchto situáciách sme podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie primeranej ochrany poskytnutých osobných údajov, vrátane poskytovaním údajov krajinám a subjektom, ktoré podľa Európskej komisie zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prípadne sú členmi príslušných združení alebo programov, alebo prenosom údajov len na základe zmluvy s využitím tzv. štandardných zmluvných doložiek zohľadňujúcich požiadavky EÚ na prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Aké práva máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou AGATA S.A. »

AGATA S.A. vynakladá maximálne úsilie na ochranu súkromia osôb, ktorých osobné údaje spracúva. Záleží nám najmä na implementácii Vašich práv podľa GDPR, t.j.:
 • právo odvolať súhlas,
 • právo prístupu k osobným údajom,
 • právo na opravu údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenos údajov,
 • právo namietať,
 • právo nepodliehať rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní.

Popis jednotlivých práv, ako aj popis možnosti ich uskutočnenia nájdete v záložke Formuláre GDPR.

Ak však máte ďalšie otázky, výhrady alebo pochybnosti o spôsobe, akým spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám kedykoľvek zaslať e-mail s relevantnou otázkou na nasledujúcu adresu: kontakt@agatanabytok.sk. Akékoľvek otázky, ktoré od Vás dostaneme, budú okamžite riešené.

Pamätajte, že vždy môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov »

Tieto Zásady ochrany osobných údajov podliehajú systematickým auditom a ich obsah sa môže meniť najmä v prípade zmien zákonov, nových usmernení orgánov zodpovedných za dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov alebo vzniku kódexov dobrej praxe pre komerčné sektory. Chceli by sme tiež upozorniť, že typ služieb, ktoré poskytujeme, ako aj spôsoby získavania a spracovania údajov sa budú časom meniť. Tieto Zásady budú pravidelne aktualizované, aby zohľadnili tieto zmeny. Pamätajte, že používaním našej webovej stránky akceptujete pravidlá uvedené v týchto Zásadách a každá vaša návšteva našej webovej stránky znamená akcetovanie pravidiel obsiahnutých v ich obsahu. Preto Vám odporúčame navštíviť túto stránku vždy, keď nám poskytujete svoje osobné údaje, aby ste si mohli prečítať najnovšiu verziu príslušných Zásad ochrany osobných údajov.

Kedy a aké Vaše údaje spracúvame?

Nakupovanie v našom internetovom obchode »

Nákupom v našom internetovom obchode www.agatanabytok.sk, môže byť nevyhnutné poskytnutie určitých informácií o Vás. Budeme vyžadovať najmä údaje v podobe mena a priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, ako aj bydliska a adresy doručenia. Tieto údaje od Vás budeme vyžadovať pri každom nákupe bez tzv. "registrácie", inými slovami, bez toho, aby ste si vytvorili užívateľský účet v našom internetovom obchode, alebo jednorazovo pri vytváraní užívateľského účtu ('registrácie'). Ak si vytvoríte účet, máte možnosť sami upravovať (opravovať) svoje osobné údaje. Poskytnutie niektorých vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nebudete môcť nakupovať tovar v našom internetovom obchode. Spracúvanie údajov vo vyššie uvedených situáciách bude prebiehať za účelom plnenia kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s úmyslom ju uzavrieť, poskytnúť doplnkové služby (vrátane dopravy, vedenia účtu na stránke agatanabytok.sk), ako aj plnenie povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy (napr. vystavenie dokladu o kúpe).

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že Vaše osobné údaje použijeme aj na uskutočnenie prieskumu spokojnosti s nákupom v internetovom obchode (prieskum spokojnosti zákazníkov) a na profilovanie Vašej nákupnej aktivity, vrátane druhu Vami prezeraného a nakupovaného tovaru, propagačné kampane a zľavy, ktoré ste použili, na základe nášho oprávneného záujmu. Vaše údaje budeme spracúvať po dobu vyplývajúcu z platnej legislatívy, napríklad do uplynutia premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka, alebo v prípade vystavenia predajných dokladov po dobu vyplývajúcu z daňových predpisov a zákona o účtovníctve. Údaje, v súlade so zásadami opísanými v bode „Kedy a na aký účel zdieľame osobné údaje s tretími stranami“, budú okrem iného sprístupnené IT spoločnostiam, ktoré sú technickými prevádzkovateľmi nami využívanej technickej a IT infraštruktúry (vrátane internetového obchodu), ako aj spoločnostiam, ktoré môžu poskytovať určité služby v našom mene – napríklad prepravné/kuriérske spoločnosti alebo spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti zákazníkov.

Reklamácie, vrátenie tovaru a pripomienky k nákupom »

Vrátenie zakúpeného tovaru (pokiaľ je to povolené), pripomienky k nákupu, ako aj podanie reklamácie bude vyžadovať poskytnutie niektorých osobných údajov, medzi ktoré patrí: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo objednávky alebo dokladu o kúpe, dátum a miesto nákupu, očakávaný spôsob vybavenia reklamácie, prípadne miesto, kde sa tovar nachádza. Takéto oznámenia je možné vykonať telefonicky, kontaktovaním zákazníckej podpory pomocou špeciálneho formulára dostupného na webovej stránke www.agatanabytok.sk/reklamacie-a-vratenie-tovaru

Pamätajte, že poskytnutie uvedených osobných údajov z Vašej strany je Vaším dobrovoľným rozhodnutím, hoci neposkytnutie týchto údajov môže vniektorých situáciách viesť k nemožnosti posúdiť Vašu žiadosť. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v situáciách uvedených v tomto bode je plnenie povinností z kúpnej zmluvy, ako aj plnenie povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy.

Okrem toho by sme Vás chceli informovať, že Vaše osobné údaje použijeme aj na uskutočnenie prieskumov spokojnosti zákazníkov (okrem iného vrátane dôvodov vrátenia tovaru a kvality služieb) a na profilovanie Vašej nákupnej činnosti, vrátane počtu nahlásených reklamácií alebo vrátení tovaru – na základe nášho právne opodstatneného účelu. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu vyplývajúcu z platnej legislatívy, najmä do uplynutia premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka. Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorý je nevyhnutný na vybavenie reklamácie a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov AGATA S.A. Údaje, v súlade so zásadami opísanými v bode „Kedy a na aký účel zdieľame osobné údaje s tretími stranami“, budú okrem iného sprístupnené IT spoločnostiam, ktoré sú technickými prevádzkovateľmi nami využívanej technickej a IT infraštruktúry (vrátane internetového obchodu), ako aj spoločnostiam, ktoré môžu poskytovať určité služby v našom mene – napríklad prepravné / kuriérske spoločnosti v súvislosti s poskytovaním prepravných služieb a inými subjektmi, ktoré môžu vykonávať určité služby v našom mene, ako sú prieskumy spokojnosti zákazníkov alebo prevádzkovanie zákazníckej podpory.

Newsletter »

Ak sa chcete prihlásiť na odber newslettera a dostávať od nás priebežne marketingové informácie, t.j. informácie, napr. o nových akciách a zľavách, ako aj o aktuálnej ponuke produktov, je potrebné udeliť súhlas. Tento súhlas sa bude vzťahovať na spracovanie Vašich osobných údajov v podobe mena, telefónneho čísla a e-mailovej adresy na marketingové účely. Okrem toho nás pri udelení súhlasu budete môcť informovať aj o tom, akým spôsobom chcete dostávať marketingový obsah (či už e-mailom alebo/a telefonicky). Vyjadrenie súhlasu je dobrovoľné, ale ak chcete byť informovaní o akciách a službách, chýbajúci súhlas nám zabráni v odosielaní tohto typu informácií.

Na odber noviniek sa môžete prihlásiť niekoľkými rôznymi spôsobmi, napr. tým, že: (i) sa prihlásite na odber newslettera na webovej stránke agatameble.pl, (ii) udelíte príslušný súhlas v účte, ktorý ste si vytvorili v našom internetovom obchode. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s Vašim odberom newslettera je Váš súhlas. Nezabudnite, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na súlad so zákonom spracovania, ku ktorému došlo, kým svoj súhlas neodvoláte.

Okrem toho by sme Vás chceli informovať, že Vaše údaje môžeme použiť na profilovanie a analýzu Vašej nákupnej aktivity v súvislosti so získanými marketingovými informáciami z newslettera, založenej na analýze počtu návštev v internetovom obchode a využívaní akcií alebo zliav na základe nášho oprávneného účelu. Vaše údaje budeme spracovávať na vyššie uvedené účely, kým neodvoláte svoj súhlas, vznesiete námietku alebo svoje údaje nevymažete. Údaje, v súlade so zásadami opísanými v bode „Kedy a na aký účel zdieľame osobné údaje s tretími stranami“, budú okrem iného sprístupnené IT spoločnostiam, ktoré sú technickými prevádzkovateľmi nami využívanej technickej a IT infraštruktúry, ako aj iným subjektom, ktoré môžu v našom mene poskytovať určité služby, napríklad zasielanie korešpondencie v našom mene alebo uskutočenenie SMS kampaní.

Cookie - webová stránka - www.agatanabytok.sk »

Aby sme zaistili čo najlepšie fungovanie našej webovej stránky, a aby sme Vám mohli predstaviť ponuku, ktorá je čo najviac prispôsobená Vašim preferenciám a záujmom, zhromažďujeme údaje získané počas Vášho prezerania stránky wwww.agatanabytok.sk ako: (i) informácie o zariadení, ktoré používate, (ii) aplikácie používané na prezeranie, (iii) spôsoby používania webovej stránky, (iv) lokalizácie, a takisto (v) informácie obsiahnuté v súboroch „cookies“. Pomocou tzv. cookies („cookies“) zhromažďujeme o Vás informácie. Ide o údaje o Vašej aktivite na našej webovej stránke, preferenciách a záujmoch. Podrobné informácie na danú tému nájdete nižšie.
 • Čo sú cookies?
  Súbory cookie (cookies) sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky použiť na zlepšenie ich fungovania a zlepšenie používateľského komfortu z webových stránok. V súlade so zákonom môžeme na Vašom zariadení ukladať súbory cookies, ak je to potrebné pre fungovanie našej webovej stránky, ako aj na analytické a štatistické účely. Na používanie iných typov cookies potrebujeme Vaše povolenie (súhlas). Táto webová stránka používa rôzne typy cookies, niektoré z nich umiestňujú služby tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Vedzte, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Zhromažďujú cookies osobné údaje?
  a. Keď používate webovú stránku, používame súbory cookies, ktoré umožňujú identifikáciu prehliadača alebo zariadenia používateľa – tieto súbory zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú nám identifikovať Vás). Niektoré informácie v závislosti od ich obsahu a použitia však môžu s Vami súvisieť (napr. ak ste zaregistrovaný a prihlásite sa na webovú stránku alebo ak profilujeme Vaše správanie a nákupné preferencie), a teda môžu byť považované za osobné údaje.
  b. Musíte tiež vedieť, že pomocou technológie cookies na našej webovej stránke je možné dozvedieť sa o preferenciách používateľov – napríklad analýzou frekvencie návštev našej webovej stránky alebo tým, aké produkty si prezeráte. Takéto aktivity nazývame profilovanie. Automatizovaná analýza správania na internete nám pomáha lepšie pochopiť zvyky a očakávania používateľov a umožňuje nám prispôsobiť sa individuálnym potrebám a záujmom. Vďaka tomu Vám môžeme prezentovať odporúčania a reklamu šitú na mieru, ako aj ponuky, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
  c. Vedzte, že zamietnutie cookies, ktoré Vám umožňujú zobrazovať reklamy prispôsobené Vašim záujmom, neznamená, že počas používania webových stránok nebudete dostávať reklamy – budete ich dostávať, ale nebudú súvisieť s Vašou aktuálnou aktivitou.
  d. Informácie o Vašej internetovej aktivite pomocou súborov cookies nám tiež umožnia vykonávať trhové a štatistické analýzy.
  e. Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť uložené po ukončení relácie prehliadača (trvalé súbory cookies), čo umožňuje napríklad ich použitie počas nasledujúcich návštev. Môžete ich odstrániť z prehliadača.
  f. Na základe súborov cookies používame technológiu, ktorá nám umožňuje osloviť ľudí, ktorí už predtým navštívili našu webovú stránku, ale keď navštívia iné webové stránky, vrátane tých, ktoré patria subjektom spolupracujúcim s nami alebo s našimi partnermi (retargeting).
  g. Súbory cookies iných subjektov: Súbory cookies sa používajú na optimalizáciu služieb pri používaní našej webovej stránky, ale spolupracujeme aj s inými spoločnosťami v oblasti ich marketingových (reklamných) aktivít, pričom prehliadač alebo iný softvér ukladá aj súbory cookies subjektov vykonávajúcich takúto činnosť. Naši partneri sú uvedení v bode 14 (Súbory cookies tretích strán), s ktorým sa môžete oboznámiť nižšie. Cookies týchto subjektov slúžia na zlepšenie efektivity zobrazovania reklám, ktoré zodpovedajú vašej činnosti. Reklamy sú poskytované partnermi, a preto sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú do Vášho zariadenia aj cookies od našich partnerov.
  h. Vaša aktivita na webovej stránke vrátane Vašich osobných údajov sa zaznamenáva predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Správca ich spracúva aj na technické a administratívne účely, na účely zaistenia bezpečnosti IT systému a správy tohto systému, ako aj na analytické a štatistické účely - v tomto smere je právnym základom spracúvania oprávnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Na marketingové účely vrátane profilovania – právnym základom spracúvania je váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).
 • Typy súborov cookies, ktoré používame
  Tu nájdete informácie o typoch cookies, ktoré môžu byť použité na našej webovej stránke. Naša webová stránka používa nasledujúce kategórie súborov cookies:
  a. elácie, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení a zostanú tam až do konca relácie prehliadača. Zaznamenané informácie sa potom natrvalo odstránia z pamäte. Mechanizmus cookies relácie neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo akýchkoľvek dôverných informácií z Vášho zariadenia, pokiaľ nie ste prihlásení na našej webovej stránke,
  b. trvalé, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení a zostanú tam, kým sa neodstránia. Ukončenie relácie prehliadača alebo vypnutie zariadenia ich neodstráni. Mechanizmus trvalých súborov cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo akýchkoľvek dôverných informácií o zariadení, pokiaľ nie ste prihlásení na našej webovej stránke.

  Vzhľadom na internetovú doménu, z ktorej pochádzajú, môžu byť súbory cookies vlastné/interné (pochádzajúce z našej webovej stránky) a takisto tretích strán/externé (nastavené servermi iných webových stránok).

  V závislosti od účelu použitia cookies ich môžeme rozdeliť na:
  a. Nevyhnutné cookies
  Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch. Zvyčajne sa nastavujú iba v odpovedi na akcie vykonané používateľom, čo sa obmedzuje na vyžiadanie služieb, ako je nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby blokoval tieto cookies alebo aby Vás na ne upozorňoval, ale niektoré časti webovej stránky následne nebudú fungovať. Tieto cookies neukladajú žiadne osobné informácie.
  b. Analytické cookies
  Umožňujú nám zbierať analytické údaje, t. j. počítanie návštev a akcií na webovej stránke, čo nám umožňuje vyhodnocovať a zlepšovať jej fungovanie. Môžu pochádzať od nás alebo od našich poskytovateľov služieb. Vďaka nim zisťujeme, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a najmenej obľúbené a vidíme, ako sa návštevníci po našej stránke pohybujú. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi sa zhromažďujú a anonymizujú. Ak zablokujete tento typ cookies, nebudeme môcť zhromažďovať informácie o používaní webovej stránky a nebudeme môcť monitorovať jej výkon.
  c. Marketingové cookies
  Spolupracujeme s inými spoločnosťami v rámci ich marketingových (reklamných) aktivít. Pre účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný vo Vašom zariadení ukladá aj súbory cookies od subjektov vykonávajúcich takúto marketingovú činnosť, a ktoré sa môžu stať správcami Vašich osobných údajov alebo spolu so správcom vystupovať ako spolusprávcovia osobných údajov. Súbory cookies odosielané týmito subjektmi slúžia na zaistenie bezpečnosti používania našej webovej stránky a na zobrazovanie výlučne reklám, ktoré vyhovujú vašim individuálnym záujmom a potrebám.
  Vrátane: Súborov cookies sociálnych médií
  Tieto súbory cookies sú nastavené množstvom služieb sociálnych médií, ktoré boli pridané na stránku, aby umožnili používateľom zdieľať náš obsah s priateľmi a sieťami. Sú schopné analyzovať aktivitu prehliadača používateľa na iných webových stránkach a vytvoriť profil jeho záujmov. To môže mať vplyv na obsah a správy zobrazené na iných webových stránkach, ktoré navštívite. Ak nepovolíte používanie týchto súborov cookies, je možné, že nebudete môcť používať alebo vidieť tieto nástroje na zdieľanie údajov.
  d. Personalizačné súbory cookies
  Pomocou technológie súborov cookies používanej na našich webových stránkach je možné zoznámiť sa s preferenciami používateľov - napr. analýzou toho, ako často navštevujú našu webovú stránku alebo ktoré produkty vidia najčastejšie. Online analýza správania nám pomáha lepšie pochopiť zvyky a očakávania používateľov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Prístup k informáciám o aktivite používateľov na internete pomocou súborov cookies nám tiež umožní vykonávať trhové a štatistické analýzy. Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť uložené po ukončení relácie prehliadača, čo umožňuje napríklad ich použitie pri následných návštevách používateľa.
 • Ako vymazať/zablokovať súbory cookies?
  Používanie súborov cookies môžete zmeniť správou rozsahu používania technológie súborov cookies a súhlasu udeleného v nastaveniach na našej webovej stránke (zmenou nastavenia prehliadača). Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä takým spôsobom, aby sa zablokovala automatická manipulácia so súbormi cookies v nastaveniach Vášho webového prehliadača alebo aby ste boli informovaní vždy, keď sú umiestnené vo Vašom zariadení. Zmena nastavení prehliadača a vymazanie súborov cookies týmto spôsobom sa líši v závislosti od webového prehliadača, ktorý používate. Najčastejšie sa vhodná možnosť nachádza v záložke súkromie alebo nastavenia daného programu. Napríklad v Internet Exploreri je možné súbory cookies upravovať v: Nástroje -> Možnosti internetu -> ochrana osobných údajov; v Prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje-možnosti -> súkromie; a v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Súkromie -> Nastavenia stránok -> Cookies a údaje stránky. Prístupové cesty sa môžu líšiť v závislosti od verzie prehliadača, ktorú používate. Podrobné informácie o tom, ako spravovať súbory cookies vo Vašom mobilnom telefóne alebo inom mobilnom zariadení, nájdete v používateľskej príručke/návode na použitie k príslušnému telefónu alebo mobilnému zariadeniu.
  Stav aktuálnych nastavení ochrany osobných údajov pre prehliadač, ktorý používate, môžete kedykoľvek overiť pomocou nástrojov dostupných na nasledujúcich odkazoch:
  http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=E
 • Aké sú dôsledky vymazania alebo zablokovania súborov cookies?
  V prípade súborov cookies, ktorých účelom je uľahčiť alebo zlepšiť používanie našej webovej stránky, môže obmedzenie ich používania na danom zariadení ovplyvniť fungovanie našej webovej stránky, napríklad môže mať za následok neschopnosť udržať reláciu prihlásenia a v niektorých prípadoch môže tiež výrazne brániť používaniu našej webovej stránky.
 • Súbory cookies, ktoré používame

  A. Súbory cookies používané na našej webovej stránke


  Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že vyššie uvedený zoznam bude obsahovať všetky aktuálne používané súbory cookies, a preto podlieha neustálej aktualizácii z hľadiska nástrojov, ktoré používame. Ak chcete mať aktuálne informácie o zozname súborov cookies, ktoré používame, odporúčame vám pravidelne kontrolovať aktuálny obsah Zásad.

  B. Súbory cookies tretích strán
  Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že nižšie uvedená tabuľka bude obsahovať všetky subjekty, ktorých súbory cookies môže prehliadač ukladať. Môže sa však stať, že subjekt, ktorý s nami spolupracuje, využíva svojich subdodávateľov alebo zadáva umiestnenie reklamy na našom reklamnom priestore prostredníctvom tretej strany, ktorou je napríklad mediálny dom alebo reklamná sieť. Vždy však pôjde o subjekty, ktorých súbory cookies sa používajú na podobné účely, aké nájdete v nastaveniach súborov cookies na našej webovej stránke. Používanie súborov cookies na účely spracovania priradených príslušným partnerom závisí od vášho výberu pre jednotlivé kategórie súborov cookies.

  SubjektOdkaz na zásady ochrany osobných údajov
  Googlehttps://policies.google.com/privacy
  Synerisehttps://synerise.com/resources/privacy-policy
  Facebook Irelandhttps://www.facebook.com/privacy/explanation


   Viac informácií o cookies vyššie uvedených subjektov a vzťahu s nami nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov.

Kontakt so zákazníckou podporou »

Na začiatku by sme chceli zdôrazniť, že Váš rozhovor so zákazníckou podporou môže byť zaznamenávaný. V prípade zaznamenávania hovoru, budete o tom informovaní skôr, ako sa zaznamenávanie začne. Záznamy hovorov používame na presný popis Vašej žiadosti, na zlepšenie kvality našich služieb a obsluhy, ako aj na účely dokazovania – na základe našich oprávnených záujmov. Ak si neželáte, aby bol rozhovor s nami zaznamenaný, prosíme Vás, aby ste použili iné formy kontaktu, napríklad kontaktný formulár na webovej stránke www.agatanabytok.sk/kontakt, elektronickú poštu na adresu kontakt@agatanabytok.sk.

Každá osoba, ktorá sa telefonicky obráti na zákaznícku podporu a chce získať určité informácie o osobných údajoch, napr. vyžiadaním podrobností o zadanej objednávke alebo reklamácii, bude požiadaná o poskytnutie určitých osobných údajov pred tým, ako jej poskytne akékoľvek informácie. Je to potrebné na overenie jej totožnosti. Pred poskytnutím akýchkoľvek informácií, ktoré sú podľa nášho chápania osobnými údajmi, je potrebné, aby sme sa uistili, že poskytneme informácie osobe, ktorá je na to oprávnená. Bez takéhoto overenia, napríklad v dôsledku Vášho nevyjadrenia vôle poskytnúť určité údaje, Vám nebude možné poskytnúť očakávané informácie telefonicky.

Okrem toho, ak kontaktujete zákaznícku podporu, môžeme Vás požiadať o poskytnutie určitých informácií, ktoré budú potrebné na vyriešenie záležitosti, s ktorou nás kontaktujete – napr. nahlásenie dodacej adresy alebo poskytnutie účtu, na ktorý vám vrátime peniaze. Vami poskytnuté údaje budú použité iba na účel, pre ktorý nás kontaktujete, a my ich budeme uchovávať po dobu vyplývajúcu z príslušných ustanovení zákona.Vaše údaje budeme spracúvať, aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy alebo platných právnych predpisov alebo na naše iné oprávnené účely (napr. odpoveď na otázku, prieskum spokojnosti zákazníkov). Vaše údaje budú sprístupnené tretím stranám v súlade s pravidlami opísanými v bode. "Kedy a na aký účel zdieľame osobné údaje s tretími stranami". Medzi takéto subjekty patrí spoločnosť, ktorá v našom mene prevádzkuje zákaznícku podporu, IT spoločnosti, ktoré sú technickými prevádzkovateľmi technickej a IT infraštruktúry, ktorú používame, ako aj iní poskytovatelia služieb, ktorí môžu vykonávať určité služby v našom mene, napr. vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov.

Chat a kontaktné formuláre na webovej stránke agatanabytok.sk (kontakt, odoslanie pripomienok a pod.) »

Ak využívate službu chat s naším zamestnancom alebo ktorýkoľvek z kontaktných formulárov na webovej stránke www.agatanabytok.sk, môžete byť za určitých okolností požiadaní o poskytnutie určitých údajov, najmä mena, e-mailovej adresy, kontaktného telefónneho čísla alebo dôvodu kontaktu. V prípade oznámení o reklamáciách, vrátení tovaru a iných pripomienok k nákupom sú podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov popísané v bode. "Reklamácie, vrátenie tovaru a pripomienky k nákupom". V prípade iných kontaktných formulárov a chatu s naším zamestnancom by sme Vás chceli informovať, že nami zhromaždené údaje budú použité na zodpovedanie Vašej otázky (žiadosti), ktorú sme dostali prostredníctvom chatu alebo kontaktného formulára – na základe nášho zákonne oprávneného účelu. Žiadosť sa môže týkať akejkoľvek témy, ktorá Vás zaujíma (napr. plánovaná alebo prebiehajúca akcia alebo napríklad všimnutá chyba v obsahu webovej stránky).

Pamätajte, že údaje poskytujete dobrovoľne, avšak neposkytnutie konkrétnych údajov môže mať za následok neschopnosť odoslať žiadosť alebo poskytnúť očakávanú odpoveď. Vami poskytnuté údaje budeme spracovávať po dobu vyplývajúcu z príslušných ustanovení zákona (napr. do obmedzenia akýchkoľvek nárokov) a údaje spracúvané cez chat budú spracovávané až do zatvorenia alebo obnovenia stránky, prepnutia stránky na inú podstránku alebo do zatvorenia okna. Aj v prípade údajov týkajúcich sa kontaktných formulárov využívame služby špecializovaných tretích strán, ktoré môžu získať prístup k vašim údajom, za podmienok popísaných v časti s názvom "Kedy a na aký účel zdieľame osobné údaje s tretími stranami". V tomto prípade ide najmä o technických operátorov nami používanej technickej a IT infraštruktúry alebo prípadne o iné subjekty, ktoré môžu v našom mene vykonávať určité služby, napr. vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov.

Dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb pre AGATA S.A. »

Ak ste podnikateľ a máte v úmysle stať sa alebo ste naším dodávateľom, požiadame Vás tiež o poskytnutie určitých údajov, najmä Vášho mena, priezviska, názvu spoločnosti, DIČ, IČO a adresy alebo sídla Vašej podnikateľskej činnosti. Údaje môžu zahŕňať aj kontaktné údaje zamestnancov, ktorí budú plniť zmluvu uzavretú s nami vo Vašom mene. Zhromažďujeme údaje na komerčné účely a robíme to na základe predpokladu zmluvy, ktorá sa vzťahuje aj na opatrenia, ktoré sme podnikli na Vašu žiadosť, a to ešte pred jej uzavretím (napr. zaslanie ponuky na spoluprácu) a s cieľom realizovať náš a Váš oprávnený záujem, ktorý spočíva v umožnení správneho a efektívneho plnenia zmluvy.

Údaje poskytujete dobrovoľne, avšak neposkytnutie týchto údajov môže mať za následok neschopnosť uzavrieť s Vami konkrétnu zmluvu. Údaje budeme spracúvať po dobu trvania zmluvy medzi nami a po uplynutí doby vyplývajúcej z platných právnych predpisov, napr. v oblasti daní a účtovníctva.Údaje, v súlade so zásadami opísanými v bode "Kedy a na aký účel zdieľame osobné údaje s tretími stranami" budú sprístupnené okrem iného IT spoločnostiam, ktoré sú technickými prevádzkovateľmi technickej a IT infraštruktúry, ktorú používame, ako aj tretím stranám zapojeným do plnenia zmluvy uzavretej s Vami.