Spätný zber elektroodpadu

Kam so starým nechceným elektrospotrebičom?

Použitý elektrospotrebič by sa nemal zneškodňovať spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale mal by sa zbierať oddelene, aby sa mohla zabezpečiť jeho ekologická recyklácia. Na túto skutočnosť spotrebiteľov upozorňuje aj piktogram prečiarknutej zbernej nádoby, ktorým je označené každé elektrozariadenie.

Kľúčovú úlohu pri nakladaní s elektroodpadom teda zohrávajú samotní spotrebitelia, nakoľko od nich závisí, čo urobia s nepotrebnými elektrospotrebičmi.

Občania majú viacero možností odovzdania starých elektrozariadení:

  • v predajni elektrozariadení pri kúpe nového elektrospotrebiča – tzv. systém spätného zberu
  • zanesením opotrebovaného elektrospotrebiča na zberný dvor, 
  • pri mobilnom zbere organizovanom v obci, 
  • na zbernom mieste elektroodpadu.

Systém spätného zberu 

Systém spätného zberu je zavedený vo všetkých predajniach elektrozariadení na celom území Slovenska. Systém je založený na bezplatnom odobraní starého elektrozariadenia pri kúpe nového, na výmennom základe kus za kus. Elektrozariadenia musia byť rovnakého funkčného určenia, čiže pri kúpe práčky môžete v predajni odovzdať Vašu starú práčku. Distribútor (predajca) sa následne postará o zabezpečenie ekologického zhodnotenia elektroodpadu podľa platnej legislatívy. 

Predajca Vám môže odmietnuť prevziať Váš starý elektrospotrebič v prípade, že je poškodený, nekompletný alebo inak znehodnotený. Spotrebiče preto odovzdávajte v kompletnom stave, nerozoberajte ich ani z nich nič nevyberajte. Neodbornou manipuláciou ohrozujete nielen svoje zdravie, ale aj životné prostredie, nakoľko látky obsiahnuté v elektrozariadeniach môžu predstavovať potenciálne riziko pre Vaše zdravie a zdravie Vášho okolia, ako aj riziko pre životné prostredie. 

Veľmi malý elektroodpad a elektroodpad zo svetelných zdrojov je možné bezplatne odovzdať aj maloobchodných predajniach, kde je predajná plocha vyhradená pre elektrozariadenia väčšia ako 400 m2.


Zberné dvory

Odovzdanie starého elektrozariadenia na zberné dvory vo Vašej obci môžete využiť v prípade, že nekupujete nový elektrospotrebič. Táto služba je pre obyvateľov príslušnej obce taktiež bezplatná.


Mobilné zbery

Starý spotrebič je taktiež možné odovzdať aj počas mobilných zberov, ktoré sa zvyčajne organizujú v obci dvakrát ročne v presne stanovený dátum. Obec určí dočasné miesta zberu, kde môžu občania bezplatne odovzdať svoj elektroodpad.


Zberné miesto elektroodpadu

Staré elektrozariadenie je možné odovzdať aj na zbernom mieste elektroodpadu, čo je miesto v obci špeciálne určené na takýto zber elektroodpadu. Odovzdanie elektroodpadu pri kúpe nového spotrebiča či využitie zberných dvorov, mobilných zberov alebo zberných miest prispievajú k ekologickému nakladaniu s elektroodpadom, čím sa eliminujú možné negatívne vplyvy tohto odpadu na životné prostredie, ako aj zdravie ľudí. Aby sa zabránilo možnému úniku nebezpečných látok do životného prostredia, je dôležité staré elektrozariadenia nerozoberať, ale odovzdávať ich kompletné. Pri odbornom nakladaní s elektroodpadom je možné okrem zachytenia nebezpečných látok získať železné, neželezné i drahé kovy, sklo, plasty či ďalšie suroviny, ktoré sa opätovne použijú pri výrobe nových výrobkov. Používanie druhotných surovín je nielen šetrnejšie k životnému prostrediu, nakoľko sa obmedzuje ťažba primárnych surovinových zdrojov, ale predstavuje aj ekonomickejšiu alternatívu samotnej ťažby. 

Dostupné zberné miesta, ako aj miesta spätného zberu môžete nájsť spoločnosti Natur-Pack

https://www.naturpack.sk/sluzby/obce/obce-v-systeme-rozsirenej-zodpovednosti-vyrobcov/

Zoznam obcí a miest zberu OEEZ